• HOME
  • Jigoku no banken: kerubersu

Jigoku no banken: kerubersu (1991)

Comedy, Drama, Sci-Fi

1991 Year N/A Mins 6.5 Imdb

Shigeru Chiba, Yoshikazu Fujiki, Takashi Matsuyama

 

Movie Information

  • Production Co:
  • Released: 23 March 1991
  • Imdb Rating: 6.5
  • Runtime: Mins.
  • Writer: Mamoru Oshii
  • Director: Mamoru Oshii
  • Cast: Shigeru Chiba, Yoshikazu Fujiki, Takashi Matsuyama

All Subtitles (1)