• HOME
  • Kashin no irezumi: ureta tsubo

Kashin no irezumi: ureta tsubo (1976)

Drama

1976 Year 74 Mins 6.3 Imdb

Naomi Tani, Takako Kitagawa, Hiroshi Chô, Genshû Hanayagi

Kashin no irezumi: ureta tsubo is a movie starring Naomi Tani, Takako Kitagawa, and Hiroshi Chô. Ms. Yoshino - respectable lady and attractive widow leads a quiet peaceful life with his teenage daughter Takako . However, their life...

Kashin no irezumi: ureta tsubo Movie Information

  • Production Co: Nikkatsu
  • Released: 25 September 1976
  • Imdb Rating: 6.3
  • Runtime: 74 Mins.
  • Writer: Kiyoharu Matsuoka
  • Director: Masaru Konuma
  • Cast: Naomi Tani, Takako Kitagawa, Hiroshi Chô, Genshû Hanayagi

Kashin no irezumi: ureta tsubo Subtitles (1 subtitles)