• HOME
  • Liu he qian shou

Liu he qian shou (1979)

Action, Drama

1979 Year 90 Mins 6.5 Imdb

Cliff Lok, Pan Pan Yeung, Phillip Ko, Ying-Chieh Han

Liu he qian shou is a movie starring Cliff Lok, Pan Pan Yeung, and Phillip Ko. Defeated in a match at Shaolin, Wu Kung wanders China till he finds his own temple and style of fighting: Tang Sao Do Karate. Years later, student and...

Liu he qian shou Movie Information

  • Production Co: Goldig Film Company
  • Released: 3 June 1979
  • Imdb Rating: 6.5
  • Runtime: 90 Mins.
  • Writer: Shao-Kuan Wen, Dan Ng
  • Director: Kuen Yeung
  • Cast: Cliff Lok, Pan Pan Yeung, Phillip Ko, Ying-Chieh Han

Liu he qian shou Subtitles (1 subtitles)