• HOME
  • Shao Lin da peng da shi

Shao Lin da peng da shi (1980)

Action, Comedy

1980 Year 99 Mins 7.1 Imdb

Chia-Hui Liu, Lung Wei Wang, Hou Hsiao, Lun Hua

Shao Lin da peng da shi is a movie starring Chia-Hui Liu, Lung Wei Wang, and Hou Hsiao. The workers of a dye factory have their pay cut by 20% when the factory owner brings in some Manchu thugs to try and increase production....

Shao Lin da peng da shi Movie Information

  • Production Co: Shaw Brothers
  • Released: 24 August 1980
  • Imdb Rating: 7.1
  • Runtime: 99 Mins.
  • Writer: Kuang Ni
  • Director: Chia-Liang Liu
  • Cast: Chia-Hui Liu, Lung Wei Wang, Hou Hsiao, Lun Hua

Movie Trailer for Shao Lin da peng da shi