• HOME
  • Silukkuvarupatti Singam

Silukkuvarupatti Singam (2018)

Drama

2018 Year 134 Mins 7.0 Imdb

Vishnu Vishal, Regina Cassandra, Anandraj, P. Ravi Shankar

Silukkuvarupatti Singam is a movie starring Vishnu Vishal, Regina Cassandra, and Anandraj. A rowdy on the run is mistakenly jailed by a cop after a pub brawl.

Silukkuvarupatti Singam Movie Information

  • Production Co: Vishnu Vishal Studioz
  • Released: 20 December 2018
  • Imdb Rating: 7.0
  • Runtime: 134 Mins.
  • Writer: Chella Ayyavu
  • Director: Chella
  • Cast: Vishnu Vishal, Regina Cassandra, Anandraj, P. Ravi Shankar

Movie Trailer for Silukkuvarupatti Singam