• HOME
  • Starik Khottabych

Starik Khottabych (1957)

Family, Fantasy

1957 Year 86 Mins 7.3 Imdb

Nikolay Volkov, Aleksei Litvinov, Gennadi Khudyakov, Lev Kovalchuk

Starik Khottabych is a movie starring Nikolay Volkov, Aleksei Litvinov, and Gennadi Khudyakov. A boy named Volka discovers an ancient vessel on the bottom of a river. When he opens it, a genie emerges from there. He calls himself...

Starik Khottabych Movie Information

  • Production Co: Lenfilm Studio
  • Released: 12 July 1957
  • Imdb Rating: 7.3
  • Runtime: 86 Mins.
  • Writer: Lazar Lagin, Lazar Lagin
  • Director: Gennadiy Kazanskiy
  • Cast: Nikolay Volkov, Aleksei Litvinov, Gennadi Khudyakov, Lev Kovalchuk