• HOME
  • Yokohama kaidashi kikô vol. 1

Yokohama kaidashi kikô vol. 1 (1998)

Animation, Short

1998 Year N/A Mins 7.5 Imdb

Hekiru Shiina, Akiko Nakagawa, Mikio Terashima, Kazuo Oka

Yokohama kaidashi kikô vol. 1 Movie Information

  • Production Co: Asia-Do
  • Released: 21 May 1998
  • Imdb Rating: 7.5
  • Runtime: Mins.
  • Writer: Hitoshi Ashinano
  • Director: Takashi AnnĂ´
  • Cast: Hekiru Shiina, Akiko Nakagawa, Mikio Terashima, Kazuo Oka

Yokohama kaidashi kikô vol. 1 Subtitles (2 subtitles)